Мени

ПретрагаВести • Позив за прикупљање понуда и конкурсна документација за екскурзију старијих разреда наше школе у 2019.

  11. Decembar 2018 23:16

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОШ“Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле

   

  -ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 5-8 разреда( 1партија)

   

  Позив за прикупљање понуда за извођење екскурзије складу са Законом и подзаконским актима којима се уређује област образовања и васпитања

   

  1. Предмет позива о прикупљању понуда је извођење дводневне екскурзије за ученике од петог до осмог разреда ОШ « Жарко Зрењанин» из Великог Лаола а према детаљном плану и програму екскурзија који Вам се доставља уз ово упутство.

   

  1. Задаци екскурзије су : проучавање објекта и феномена у природи, уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

  2. Припрему огласа, упутства и отварање понуда и избор понуђача врши комисија школе, а отварању понуде могу да присуствују представници понуђача. Комисију школе чине директор школе и чланови савета родитеља ученика за које се организује екскурзија.

  Уз понуду понуђачи достављају:-извод из судског или другог регистра, потврду надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање делатности која је предмет набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом односно лиценца издата од стране надлежног органа и фотокопија документа на којој се виде оригинални потписи овлашћених лица ( оверени потписи лица овлашћених за заступање) 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

   

   

   

  1. Документацију којом агенција доказује референце и искуство у ђачком и омладинском туризму.

  2. Понуђач попуњава и оверава образац Списак најважнијих наручилаца у последње две године образац Изјава понуђача о кључном стручном особљу и доставља доказе. У образац Подаци о понуђачу уносе се тражени подаци о понуђачу. Понуђач доставља понуду, наводи партију за коју конкурише , даје појединачну цену по ученику из те партије, начин плаћања ( преко рачуна, навести број рачуна и сл ), услови плаћања ( са авансом, без аванса, висина траженог аванса, могућност плаћања у више рата, услове задржавања износа гаранције и сл ), рок плаћања - навести рокове плаћања, гратиси – навести број гратиса за ученике и наставнике; наводи термин реализације екскурзије и хотелски смештај – врста, тип и категорија смештаја, податке о водичу, здравственој заштити, врста и тип превоза, важност понуде, по могућству садржај оброка, посебне погодности и остало - евентуално навести друге елементе који могу бити од утицаја за реализацију ових екскурзија. У делу „ Спецификација “ дат је детаљан план и програм екскурзије описно. Дат је модел уговора.

  3. Понуда мора бити сачињена на српском језику, јасна, недвосмислена, читко откуцана (написана), исказана у динарима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Ако је понуда поднета по истеку датума и сата одређених у огласу, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  4. Туристичка агенција доставља понуду,у затвореној коверти са назнаком „ За оглас – не отварати“ , на адресу Основна школа „ Жарко Зрењанин“ 12 3о6 Велико Лаоле.

  5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено име, адреса и број телефона понуђача

  6. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде неће се узети у обзир.

  7. Понуда се подноси најкасније до 17.12.2018.године до 12 часова.

  8. Понуде са варијантама нису дозвољене.

  9. Одлука о избору туристичке агенције доноси се најкасније 10 дана од дана истека рока.

  10. Одлуку о избору понуђача комисија доноси већином гласова од укупног броја чланова.Комисија ће извршити бодовање по следећем критеријуму: Најнижа понуђена цена.

  11. Агенција која би била изабрана због безбедности путовања дужна је:

  -Да обезбеди водича

  -Да обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта.

  -Да се превоз аутобусима не обавља ноћу у времену од 22 до 5 часова

  -да обезбеди друге услове тражене конкурсном документације.

  1. Превозник пре отпочињања путовања поднеси : записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана, тахографске улошке за претходна два дана- за возаче који су ангажовани за превоз ученика

  2. Директор школе ће најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавестити надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка ученика, броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставниог и другог особља које учествује у извођењу путовања. Орган унутрашњих послова ће извршити контролу документације и техничке исправности возила одређених за превоз непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган нутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку неисправност возила, или да било који други разлог у погледу психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отклањања уочених недостатака.

  3. Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване до 24 часа.

  4. За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац.

  5. После изведеног путовања, стручни вођа пута и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Ученици након изведеног путовања попуњавају анкетни лист. Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради разматрања а Школском одбору ради разматрања и усвајања. Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку.

  6. Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм није остварен или да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа је дужна да у року од осам дана од завршетка путовања, поднесе приговор агенцији и да о томе обавести Министарство просвете и министарство надлежно за послове туризма.

  7. Наручилац задржава право да одустане од избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима школе или одустане из било ког другог разлога.

  8. Понуде са варијантама нису дозвољене.

  9. Понуђач незадовољан поступком избора приговор подноси надлежној просветној инспекцији и Школском одбору, у року од три дана од писменог обавештења о избору понуђача(незадовољан понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана пријема одлуке о додели уговора); први степен одлучивања је наручилац, односно школа, док је други степен одлучивања Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки;одлуке Републичке комисије су јавно доступне путем објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Републичке комисије.

   

  1. .Школа не може склапати уговор са изабраном агенцијом док не истекне рок за жалбу и одлука о избору агенције не постане коначна

   

  1. Информације на тел:012 346 816

  2. Интернет страница наручиоца:www oslaole.nasaskola.rs

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Образац 1

  Понуђач:_____________________________

   

  Број: ______________________________

   

  Дана:______________________________

   

   

  Наручилац ОШ “Жарко Зрењанин“Велико Лаоле

   

   

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

  о кључном стручном особљу

   

   

   

  редни

  број

  име и презиме

  запосленог

  послове које обавља

  школска спрема

  радно искуство

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Напомена: 1. Навести запослена лица од кључне важности за испуњење eкскурзије.

  2. У прилог доставити фотокопије лиценци за запослене за које су посебним прописима предвиђене.

   

  Понуђач:

  М.П.

   

  ____________________

  ( печат и потпис)

   

   

   

  П О Д А Ц И О П О Н У Ђ А Ч У

  Пун назив понуђача:

   

   

  Седиште и адреса понуђача:

   

  Овлашћено лице (потписник уговора):

   

   

  Особа за контакт:

   

   

  Телефони:

   

  Телефакс:

   

  Електронска пошта:

   

  Сви текући рачуни и називи банака:

   

   

   

  Матични број:

   

  Шифра делатности:

   

  Порески идентификац. број предузећа:

   

  Евиденциони број ПДВ-а:

   

  Место и датум:

  Потпис овлашћеног лица:

   

  ______________________

   

  М. П.

   

   

  Образац 2

   

   

   

   

   

   

  Образац 3 Подаци о понуђачу

   

   

  Понуђач: __________________________

   

  Место:_____________________________

   

  Дана: ___________________

   

   

  СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ

   

  Навести пружене услуге, назив купца, датум и релацију извршене услуге, телефон купца и вредност посла:

   

  редни

  број

  купац

  датум и релација

  телефон купца

  вредност посла у дин.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *У вези са подацима наведеним у овој табели по могућству у прилог доставити доказ - фотокопију уговора или други примерени документ, похвале за обављене услуге у својој делатности и сл. Понуђач:

   

  ____________________

  ( печат и потпис )

  Образац 4

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

   

   

  У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

   

   

  И З Ј А В У

   

  Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] број ......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

  3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

  4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

  5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

  6. Понуђач испуњава додатне услове......................[навести додатне услове].

   

   

  Место:_____________ Понуђач:

  Датум:_____________ М.П. _____________________


   

  Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

   

   

   

   

   

   

   

  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А

   

  ДЕТАЉАН ПЛАН И ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈE

   

  Извођење екскурзије V-VIII РАЗРЕД (сви разреди путују заједно)

   

  Број уписаних ученика oд V-VIII разреда (74)

  ПРАВАЦ: За ученике од V - VIII разреда организоваће се дводневна екскурзија у мају, на релацији Велико Лаоле- Крагујевац (Шумарице)-Чачак (музеј и галерија Надежде Петровић)-манастир Никоље- Ужице (Кадињача)-Тара (хотел“Браћа Секулићи“ Кремна-ноћење)- Митровац на Тари (хидроцентрала Перућац) Бајина Башта(ручак)-Крагујевац (тржни центар Плаза).

  ЦИЉЕВИ: Упознавање са природним лепотама , природно- географским и друштвено –географским одликама Србије.

   

  ПРОГРАМ:

  Први дан:

  Полазак из Великог Лаола у 7 часова . Долазак у Крагујевац и посета Шумарицама- наставак пута према Чачку у коме би се посетио музеј и галерија „Надежде Петровић“.После обиласка наставак пута према Ужицу и обилазак манастира Никоље.У наставку пута обилазак Кадињаче.У вечерњим сатима долазак у хотел , вечера, дискотека, ноћење.

  Други дан:

  Доручак, затим одлазак до Митровца на Тари затим обилазак хидроцентрале Перућац (разгладање без посете).По разгледњу хидроцентрале долазак у Бајину Башту (ручак), после ручка полазак за Велико Лаоле. У повратку обилазак тржног центра „Плаза“ у Крагујевцу.Долазак у Велико Лаоле у вечерњим сатима.

   

  Посебни У С Л О В И

  • плаћање у 6 рата

  • аутобуси са еуро 4 мотором и клима уређајима, појасеви на седиштима, WC у аутобусу

  • гратиси за ученике(на 13 ученика један гратис)

  • гратиси за наставнике (7)

  • термин за извођење екскурзија мај 2019.год.(субота,недеља 25.26.мај)

  • осигурање ученика

  • водич

  • цене улазница урачунати у цену екскурзије

  • хотел “Браћа Секулићи“ Кремна (полупансион)(собе1/3 и ¼) простор за вечерње активности(дискотека)

  • ручак у ресторану (други дан)

  • лекар пратилац

   

   

   

   

  Модел У Г О В О Р А

   

   

  1.Закључен дана __________ године између:1. ОШ“Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле матични број 07161786, ПИБ 101589296 ( у даљем тексту: Наручилац), кога заступа директор Перић Јован

  2.________________________________________улица_____________________________матични број_____________ПИБ________________(у даљем тексту Пружалац услуге), кога заступа____________________________.

   

   

  Члан 1.

   

   

  Уговорне стране констатују:

  • Да је Основна школа „ Жарко Зрењанин “ Велоко Лаоле, у складу са Правилником о измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („ Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник “ бр. 1/2009), објавила оглас о прикупљању понуда за извођење екскурзија ученика ОШ „ Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле .

  • Да је пружалац услуге________________________________

  __________ године доставио понуду број________ од _______године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

   

  • Да је наручилац на основу понуде Пружаоца услуге и одлуке о избору агенције бр._______од__________године изабрао___________________за пружање услуге____________________________________

   

   

  Члан 2.

   

  Предмет овог уговора је пружање услуге ________________________________________________________ за потребе___________________________у школској 2018/2019. години,

   

   

  Члан 3.

   

  Овим уговором уговорне стране регулишу међусобна права и обавезе у вези организовања путовања ( екскрзије )

  • У термину___________________________________________

  • На релацији_________________________________________

  • Заученике_______________________________________,број ученика_________________

  • Датум поласка_______________________________________

  • Место поласка_______________________________________

  • Време планираног поласка ___________________

  • Време планираног повратка________________

   

   

  Члан 4.

   

  Пружалац услуга се обавезује да обезбеди:

   

  • Смештај на бази______________________________________

  • У хотелу ____________________________________________

  • Собе_______________________________________________

  • Превоз туристичким аутобусом________________________

  • Гратисе за ученике ____________________________

  • Гратисе за наставнике _________________________

  • Водича ____________________________

  • Лекара ____________________________

  • Остало_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  Члан 5.

   

  Уговорена цена путовања по ученику износи :____________ динара

  ________________________________________________________

  Услови плаћања:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

  Члан 6.

   

  Наручилац се обавезује да ће достављене рачуне Пружаоца услуга платити према договореној динамици а у складу са важећим законским прописима. Уговорне стране су сагласне да се датум плаћања помери договорено, у зависности од прилива средстава.

   

  Члан 7.

   

  Пружалац услуга се обавезује да према свим захтевима наручиоца поступа одговорно у обезбеђивању квалитета и приоритета договорених услуга.

   

   

  Члан 8.

  Путник може одустати од путовања уз враћање пуног износа уговорене цене, односно без накнаде штете под следећим условима:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Када путник одстане од путовања мимо услова из претходног става овог члана, организатор путовања има право да задржи ____% од уговорене цене ако је путовање отказано на 10 дана пре његове реализације, односно ____% када путник откаже путовање на највише 3 дана пре почетка путовања

   

  Члан 9.

  Уговор се закључује на период од ____________ дана од дана ступања Уговора на снагу, уз могућност продужења Анексом.

  Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

   

  Члан 10.

  Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то упозорена писменим путем, уз отказни рок од 30 дана.

  Уговор се не може раскинути или отказати све док уговорне стране не измире доспеле обавезе.

  Члан 11.

  Уколико путник сматра да је организатор путовања непотпуно или неквалитетно извршио услуге утврђене уговором, потврдом или програмом путовања, има право да у року од 8 дана од дана завршетка путовања уложи приговор организатору путовања, у ком случају има право на сразмерно снижење цене, ако се утврди оправданост и тачност навода из приговора.

   

  Члан 12.

   

  Уколико приликом тумачења овог уговора и његове реализације дође до евентуалних спорова, исти ће бити решени мирним путем

  У немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност _______________

   

  Члан 13.

   

  Овај уговор сачињен је у 4 ( четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два) примерка.

   

  За наручиоца услуга Пружалац услуга

  ОШ „ Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле

  Директор

  __________________ ____________________

  /Перић Јован/

   

 • Сјајан успех наших младих еколога

  29. Maj 2018 22:21Екипа еко квиза ОШ "Жарко Зрењанин" из Великог Лаола освојила је данас (25.05.2018.) у Зрењанину друго место на републичком такмичењу... Све честитке нашим ђацима и њиховим наставницима.... Браво!!!

Банери
Администрација

Календар

Јануар 2019
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031