Мени

ПретрагаВести • Сјајан успех наших младих еколога

  29. Maj 2018 22:21Екипа еко квиза ОШ "Жарко Зрењанин" из Великог Лаола освојила је данас (25.05.2018.) у Зрењанину друго место на републичком такмичењу... Све честитке нашим ђацима и њиховим наставницима.... Браво!!!
 • Конкурс за превоз ученика ОШ "Жарко Зрењанин" Велико Лаоле у школскиј 2018/19. години

  29. Maj 2018 20:47

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


   

  1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  Назив наручиоца: ОШ“Жарко Зрењанин“ 12 306 Велико Лаоле.

  Интернет адреса наручиоца: http://oslaole.nasaskola.rs/

  Врста наручиоца: установа.

   

   1. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Предметна јавна набавка спроводи се у поступку ЈНМВ 2-2018.

  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

   

   1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   

  Предмет Јавне набавке је аутобуски превоз ученика Основне школе ОШ“ Жарко Зрењанин“ за школску 2018/2019 годину.

  Врста предмета : услуге друмског (копненог) превоза

  Шифра из општег речника јавне набавке: 60100000

   

   1. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

   

  Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

   

  Уколико после извршеног бодовања понуда, две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача, према повољнијој старосној структури возила.

   

   1. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

   

  Предметна конкурсна документација, може се преузети у ОШ “Жарко Зрењанин“ У Великом Лаолу у времену од 08-12 часова, на интернет страници наручиоца http://oslaole.nasaskola.rs/и Порталу јавних набавки.

   

  1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр.2/2018 – Аутобуски превоз ученика за ОШ „Жарко Зрењанин“ НЕ ОТВАРАЈ, поштом или лично, на адресу: ОШ “ Жарко Зрењанин“ 12306 Велико Лаоле. На полеђини коверте се наводи назив, број телефон и адреса понуђача, име и презиме особе за контакт.

  Понуда се може поднети, до 19.06.2018. године, до 12,00 часова.

  Понуђач може да поднесе само једну понуду.

  Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеном чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама биће одбијене.

  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

   

   1. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.06.2018. године у 12,10 часова у просторијама школе.


   

  1.7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВРАЊА ПОНУДА

  Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

  Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

   

  1.7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

  Одлуку о додели уговора, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

   

  1.8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

   

  За све потребне информације и достављање понуда, заинтересовани се могу обратити Гордани Миливојевић тел: 012 361-816 у периоду од 09,00-13,00 часова.

   

Банери
Администрација

Календар

Децембар 2018
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031