Мени

ПретрагаВести • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Аутобуски превоз ученика ОШ“Жарко Зрењанин“ Велико Лаоле

  08. Jun 2019 14:50

  САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  страна

  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ........................................................................................3

  2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ................................................................................5

  3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ..............................................................................................................5

  4. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ .....................................................................................................5

  5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ...............................................12

  6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

     ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКМА ...................................................................17


  7. УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ

     ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗЈН .........................................................................19


  8. ОБРАСЦИ .......................................................................................................................................23

  9. МОДЕЛ УГОВОРА ........................................................................................................................45

 • Јавне набавке је Набавка намирница за ђачку кухињу за школску 2019/2020 годину.

  08. Jun 2019 14:43

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  Назив наручиоца: ОШ“Жарко Зрењанин“ 12 306 Велико Лаоле.

  Интернет адреса наручиоца: http://oslaole.nasaskola.rs/

  Врста наручиоца: установа.

   1. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Предметна јавна набавка спроводи се у поступку ЈНМВ 3-2019.

  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

   1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   

  Предмет Јавне набавке је Набавка намирница за ђачку кухињу за школску 2019/2020 годину. Врста предмета : добра

  Шифра из општег речника јавне набавке:

  шифра 15100000 – производи животињског порекла , месо и месни производи

  шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

  шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

  шифра 15500000 – млечни производи

  шифра 15810000- хлебни производи, свежа пецива

  шифра 15980000- безалкохолна пића

   1. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

   

  Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.

   

  Уколико после извршеног бодовања понуда, две или више понуда имају једнаку понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда чији је понуђач ближи по броју километара.

   

   1. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

   

  Предметна конкурсна документација, може се преузети у ОШ “Жарко Зрењанин“ у Великом Лаолу у времену од 08-12 часова, на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки.

   

  1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

   

  Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр.3/2019 – Набавка намирница за ђачку кухињу за ОШ „Жарко Зрењанин“ НЕ ОТВАРАЈ, поштом или лично, на адресу: ОШ “ Жарко Зрењанин“ 12306 Велико Лаоле. На полеђини коверте се наводи назив, број телефон и адреса понуђача, име и презиме особе за контакт.

  Понуда се може поднети, до 17.06.2019. године, до 12,00 часова.

  Понуђач може да поднесе само једну понуду.

  Све понуде које су поднете супротно забрани предвиђеном чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама биће одбијене.

  Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

   

   1. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Јавно отварање понуда ће се обавити дана 17.06.2019. године у 12,10 часова у просторијама школе.


   

  1.7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВРАЊА ПОНУДА

  Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

  Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

   

  1.7. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

   

  Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

  Одлуку о додели уговора, Наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

   

  1.8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

   

  За све потребне информације и достављање понуда, заинтересовани се могу обратити Гордани Миливојевић тел: 012 361-816 у периоду од 09,00-13,00 часова.

   

  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

   

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: http://oslaole.nasaskola.rs/

   

  ОШ“Жарко Зрењанин“, 12 306 Велико Лаоле

   

  2. Поступак ЈНМВ, у складу са чланом 31. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012;14/2015 i 68/2015)

   

  3. Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) Услуге

   

  4. Поступак јавне набавке се води ради закључења уговора о јавној набавци.

   

  5. Контакт: Гордана Миливојевић тел: 012 346-816

Банери
Администрација

Календар

Октобар 2019
НЕДПОНУТСРЕЧЕТ ПЕТСУБ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031